map-image

Unu de sos produttos printzipales de s’isula este su Arveghinu sardu, unu casu fattu cun su latte de arveghe, cun denominascione de origine controllada (D.O.C.). Su casu este duru, non est cottu poi, posthu pro pagu tempus in salamuja benit affumadu lebiamente e lassadu a madurare in chentinas friscas, isparhas in totta sa Sardigna.

In media su pesu de su produttu finidu este de tres chilos e mesu. Sa crosta cambiada da unu grogu azzesu a unu colore tanadu oscuru e intro b’est sa pasta chi cambiada dai su biancu a su grogu. Benit isportadu in logos meda de su mundu e in sos Istados Unidos s’agattada solitamente comente casu duru in d’una pezza pius madura.